Slovenské jazykolamy

 1. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
 2. Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Juro neruj Jura!
 3. Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.
 4. Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
 5. Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali.
 6. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.
 7. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.
 8. Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu?
 9. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.
 10. Levy sa váľali dolu lávou do válova.
 11. Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.
 12. Najneobhospodarovateľnejšími.
 13. Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora?
 14. Odideologizovaný deziluzionizmus.
 15. Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je najbrontosaurovatejší.
 16. Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.
 17. Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.
 18. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter?
 19. Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, koleso, okolesilo si sa?
 20. Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle.
 21. Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.
 22. Strč prst skrz krk.