Stránkovanie: | 1 |
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov

Učené výroky

 1. Historický fakt alebo historická udalosť je vždy výtvorom abstrakcie. - [ A.Schaff ]
 2. Písanie dejín je druhým víťazstvom nad porazenými. - [ B.Montgomery ]
 3. Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť. - [ B.Russel ]
 4. Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. - [ C.Norwid ]
 5. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. - [ Ch.Péguy ]
 6. História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií. - [ Ch.Tocqueville ]
 7. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. - [ E.Gardner ]
 8. Základnou vecou histórie nie je to, čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom myslia alebo píšu. - [ F.Maitland ]
 9. Dejiny sveta sú svetový súd. - [ F.Schiller ]
 10. Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili. - [ F.Vymazal ]
 11. Prečo som sa len narodil s takými súčasníkmi? - [ G.B.Shaw ]
 12. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. - [ G.Mann ]
 13. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. - [ G.Orwell ]
 14. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. - [ G.Orwell ]
 15. Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. - [ G.Santayana ]
 16. Pod "kultúrou" v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. - [ GS 53 ]
 17. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. - [ H.G.Wels ]
 18. Dejiny sa opakujú a zakaždým to stojí viac. - [ H.Laxness ]
 19. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. - [ J.Patočka ]
 20. Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok slobody? Plán prozreteľnosti? Chod nutnosti? V dejinách realizuje človek sám seba. Nielenže človek pred dejinami a nezávisle na dejinách nevie, kto je; ale až v dejinách človekom vôbec je. - [ K.Kosík ]
 21. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. - [ K.Peteraj ]
 22. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! - [ K.Peteraj ]
 23. Historik je prorok, ktorý hľadí dozadu. - [ K.Schlegel ]
 24. Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila. - [ L.Longanesi ]
 25. Dejiny trávy nikto nenapísal. - [ M.Válek ]
 26. Historici predpovedajú minulosť. - [ M.Vitezović ]
 27. Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti. - [ P.Volek ]
 28. Národ bez pamäti v budúcnosti zopakuje všetko to zlé, čo si nezapamätal. - [ P.Zajac ]
 29. Ľudia hovoria: "Časy sú stále horšie." A časy sa nemenia, len ľudia sa stávajú horšími. - [ príslovie ]
 30. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. - [ Pristley ]
 31. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. - [ Puškin ]
 32. Chcem napísať budúcim ľuďom, že to nebolo na Zemi také úchvatné, ako sa hádam bude hovoriť o 2000 rokov. - [ R.Sloboda ]
 33. V dejinách sa pravidelne striedajú obdobia, keď sa hlavy stínajú a keď sa dávajú dohromady. - [ Radič ]
 34. Z jedných spomienok nevyžijú dve generácie. - [ Radič ]
 35. Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou. - [ S.J.Lec ]
 36. História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť. - [ S.Minco ]
 37. Pokiaľ ide o budúcnosť, je hádam najpozoruhodnejšia predstava, že našu dobu budú raz nazývať „staré dobré časy“. - [ Steinbeck ]
 38. Nápis na hrobe: Pod zbožnú zmluvu Kristovu prijal si obrovské a rozličné kmene. Aleman, Sas, Durínčan, Panón, Rug, Slovan... - [ sv.Martin Tourský ]
 39. Prvá cesta pápeža za hranice Talianska bola v roku 525, kedy pápež Ján I. išiel k cisárovi do Carihradu. - [ Š.Šmálik ]
 40. Fakt existuje len vo vzťahu k inému faktu. - [ V.Mináč ]
Stránkovanie: | 1 |
Usporiadanie výrokov: Od najnovších | Podľa autorov